• สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อม
 1. การประจุไฟน้อยเกินควร ( Under Charging )
  อาการและลักษณะที่เกิดขึ้น
  - เกิดคราบขาวที่แผ่นธาตุของแบตเตอรี่ส่งผลให้ประจุไฟได้ยาก
  - ทำให้แผ่นธาตุเสื่อมสภาพ
 2. กเกินควร (Over Charging )
  อาการและลัษณะที่เกิดขึ้น
  - บวม
  - ลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
 3. การเกิดซัลเฟต ( Sulfation )
  แผ่นธาตุที่มีผลึกซัลเฟตสีขาวเกาะติดอยู่ที่บริเวรแผ่นธาตุ เกิดจาก
  - ปล่อยทิ้งแบตเตอรี่ไว้นานๆ โดยไม่ได้นำไปใช้
  - การประจุไฟที่น้อยเกินไป ( Under Charging )
  - แผ่นธาตุโผล่พ้นระดับน้ำกรด
download file